સંપર્ક

સંપર્ક માહિતી

બી.કે. ન્યૂઝ ચેનલ,
અરિહંત કોમ્પ્લેક્સ,
લાયન્સ હોલ પાસે,
ડીસા, બનાસકાંઠા.

સત્યમ કોલ્ડ સ્ટોરેજ,
રાણપુર રોડ
ડીસા,બનાસકાંઠા

ઓફિસ નંબર: 02744225345
મોબાઇલ : 9825071002
ઇમેઇલ: maganlalmalideesa@gmail.com
વેબસાઇટ: www.maganlalmali.in